Základní informace

Hraniční meandry Odry představují zachovalý úsek meandrujícího toku řeky Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín v délce cca 7 km, na něj navazující přirozené lužní porosty, stálé i periodické vodní plochy, včetně řady vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na tyto biotopy. Území je od roku 2006 chráněno jako přírodní památka Hraniční meandry Odry na rozloze 126,36 ha a také jako evropsky významná lokalita Hraniční meandry Odry. Konkrétními předměty ochrany této lokality patřící do soustavy NATURA 2000 jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperární a boreální Evropy a z živočišných druhů hořavka duhová (Rhodeus sericeus), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a páchník hnědý (Osmoderma eremita). Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha.

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů. Jedním z nich je i silně ohrožený skokan zelený (Rana kl. esculenta).

Rana kl. esculenta

Skokan zelený

Skokan zelený je křížencem (hybridem) skokana skřehotavého a skokana krátkonohého, který je schopný samostatného rozmnožování. Patří mezi tak zvané vodní skokany, neboť se v blízkosti vody zdražuje po celý rok. V zimě zalézá ke dnu do bahna, kde ve stavu strnulosti přečká i mrazivé období. Obývá stojaté vody rybníků, větších tůní i pomalu tekoucí vody a jejich ramena. Živí se hmyzem a dalšími drobnými bezobratlými, příležitostně i rybkami nebo malými žábami. V PP Hraniční meandry Odry žije prosperující populace tohoto silně ohroženého druhu.

Rana kl. esculenta – skokan zelený

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 54.1932’, E 18° 19.0188’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

ČSOP Onyx

Tel.:
e-mail:
http://www.csoponyx.cz