Základní informace

Hraniční meandry Odry představují zachovalý úsek meandrujícího toku řeky Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín v délce cca 7 km, na něj navazující přirozené lužní porosty, stálé i periodické vodní plochy, včetně řady vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na tyto biotopy. Území je od roku 2006 chráněno jako přírodní památka Hraniční meandry Odry na rozloze 126,36 ha a také jako evropsky významná lokalita Hraniční meandry Odry. Konkrétními předměty ochrany této lokality patřící do soustavy NATURA 2000 jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperární a boreální Evropy a z živočišných druhů hořavka duhová (Rhodeus sericeus), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a páchník hnědý (Osmoderma eremita). Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha.

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů. Jedním z nich je i silně ohrožený obojživelník čolek obecný (Triturus vulgaris).

Čolek obecný (Triturus vulgaris)

Čolek obecný

Čolek obecný byl kdysi častým obyvatelem každé vodní příkopy, louže či tůňky. V současné době však není až tak běžné se s ním setkat. Žije v listnatých lesích, parcích a loukách, přes den se však většinou schovává pod kameny, pod padlé kmeny a v mechu, na lov vyráží až v noci. Zastihnout jej můžeme nejsnáze v době rozmnožování, od dubna do července, kdy osidluje menší vodní plochy. Samička lepí vajíčka pomocí zadních nožek na listy vodních rostlin, z nichž se podle počasí, za 14 až 30 dnů líhnou larvy. Ty se v průběhu července až září mění na malé čolky, schopné žít mimo vodní prostředí. Pohlavně čolci dospívají ve věku 3 let.

Čolek obecný (Triturus vulgaris)

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 53.6063’, E 18° 19.8064’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

ČSOP Onyx

Tel.:
e-mail:
http://www.csoponyx.cz