Základní informace

Niva řeky Olše s bývalými meandry a zachovalou říční terasou v okolí Věřňovic, s vyvinutou převážně liniovou doprovodnou vegetací a měkkým luhem v místech bývalých meandrů je domovem mnoha chráněných rostlin a živočichů. Část území je chráněna jako přírodní památka Věřňovice, která byl vyhlášena v roce 1989 na území o rozloze 4,59 ha na ochranu různověkých porostů lužního lesa a je součástí evropsky významné lokality Niva Olše – Věřňovice, která byla vyhlášena na ochranu páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) na rozloze 553,9969 ha. Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha. Část pozemků v ptačí oblasti byla z důvody jejich ochrany vykoupena Českým svazem ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu (www.mistoproprirodu.cz/…ity/v-lyngu/).

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů. Jedním z nich je i silně ohrožená kuňka obecná (Bombina bombina).

Bombina bombina

Kuňka obecná

Kuňka obecná je malá žabka, dorůstající maximálně do délky 5 cm. Díky výrazně zbarvenému břichu (černé s četnými červenavými nebo oranžovými skvrnami) je nezaměnitelná. Někdy bývá nazývána také kuňka ohnivá. K rozmnožování vyhledává stojaté, především menší a mělčí, nádrže, tůňky nebo jen louže s vodní vegetací. Kuňka obecná je zařazena v seznamu ohrožených druhů Bernské konvence a v seznamu ohrožených obojživelníků v projektu ochrany přírody v Evropské unii NATURA 2000. Tento druh byl pozorován v tůních na Bezdínku.

Bombina bombina

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 55.1058’, E 18° 26.9704’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

ČSOP Onyx

Tel.:
e-mail:
http://www.csoponyx.cz