Základní informace

Niva řeky Olše s bývalými meandry a zachovalou říční terasou v okolí Věřňovic, s vyvinutou převážně liniovou doprovodnou vegetací a měkkým luhem v místech bývalých meandrů je domovem mnoha chráněných rostlin a živočichů. Část území je chráněna jako přírodní památka Věřňovice, která byl vyhlášena v roce 1989 na území o rozloze 4,59 ha na ochranu různověkých porostů lužního lesa a je součástí evropsky významné lokality Niva Olše – Věřňovice, která byla vyhlášena na ochranu páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) na rozloze 553,9969 ha. Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha. Část pozemků v ptačí oblasti byla z důvody jejich ochrany vykoupena Českým svazem ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu (www.mistoproprirodu.cz/…ity/v-lyngu/).

EVL Karviná – rybníky

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů.

Osoderma eremita

EVL Karviná – rybníky

EVL Karviná – rybníky je tvořena částmi hrází rybníků Lipový, Dubový a Olšový s výskytem starých listnatých dřevin Aleje starých listnatých stromů s četnými dutinami, které rostou na hrázích rybníků, jsou domovem silně ohroženého brouka páchníka hnědého (Osmoderma eremita), který je zde hlavním předmětem ochrany. Z dřevin zde převládá dub letní (Quercus robur), javor babyka (Acer campestre), habr obecný (Carpinus betulus) a olše lepkavá (Alnus glutinosa). Lokalita se nachází na katastrálních územích obcí Koukolná a Staré město u Karviné. Její výměra činí 14,6032 ha.

Alnus glutinosa

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 52.3183’, E 18° 30.4117’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

ČSOP Onyx

Tel.:
e-mail:
http://www.csoponyx.cz