Základní informace

Hraniční meandry Odry představují zachovalý úsek meandrujícího toku řeky Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín v délce cca 7 km, na něj navazující přirozené lužní porosty, stálé i periodické vodní plochy, včetně řady vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na tyto biotopy. Území je od roku 2006 chráněno jako přírodní památka Hraniční meandry Odry na rozloze 126,36 ha a také jako evropsky významná lokalita Hraniční meandry Odry. Konkrétními předměty ochrany této lokality patřící do soustavy NATURA 2000 jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperární a boreální Evropy a z živočišných druhů hořavka duhová (Rhodeus sericeus), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a páchník hnědý (Osmoderma eremita). Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha.

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů. Jedním z nich je i například vzácný brouk páchník hnědý (Osmoderma eremita).

Biotop páchníka hnědého

Páchník hnědý

Páchník hnědý je brouk dorůstající délky 3 cm, vyvíjí se v dutinách většiny našich listnatých dřevin, kde se larvy živí rozkládajícím se dřevem. v podmínkách severní Moravy a Slezska však preferuje zejména vrby, topoly, lípy příp. duby. Žije velmi skrytě, létat je schopen jen na velmi krátké vzdálenosti. Jméno párník je odvozeno od jeho charakteristické vůně, která je přirovnávána k vůni starých vydělaných kůží. Páchník hnědý patří mezi silně ohrožené zákonem chráněné druhy. V rámci EU patří mezi prioritní druhy chráněné v síti Natura 2000.

Osoderma eremita

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 55.5528’, E 18° 20.8868’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

ČSOP Onyx

Tel.:
e-mail:
http://www.csoponyx.cz