Základní informace

Koryto řeky Ostravice byla vyhlášeno přírodní památkou v r. 1966. Tato přírodní památka chrání výchozy skal v korytě řeky.

Neživá příroda

V nesouvislých skalních výchozech v korytě řeky je možno sledovat v délce několika metrů charakter příkrovové stavby karpartského flyše. Chráněné území je vymezeno v okolí násunové plochy slezské příkrové jednotky na podslezskou, která vystupuje v tzv. frýdlantském tektonickém okně. Podslezská jednotka je zastupovaná frýdeckým souvrstvím v neflyšovém vývoji prachovitých vápnitých jílovců. Hornina je intenzivně provrásněná. Slezská příkrová jednotka je zastoupena výrazně flyšovým těšínsko-hradišťským souvrstvím stáří spodní křídy. Flyšové sekvence zpravidla decimetrových mocností jsou složeny z modrošedých jemně až středně zrnitých vápnitých drobových pískovců a tmavě šedých vápnitých jílovců. Ve vápenitých jílovcích byly nalezeny mikrofosílie.

Živá příroda

Tok lemuje lesní porost s převládajícím javorem klenem (Acer pseudoplatanus), olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). Podél břehů se rychle šíří nepůvodní křídlatka japonská (Reynoutria japonica). Tento úsek řeky trvale obývá vranka pruhoploutvá (Cotus poecilopus), na březích můžeme najít ještěrku živorodou (Zootoca vivipara) a užovku obojkovou (Natrix natrix). V dutinách strmých břehů hnízdí skorec vodní (Cinclus cinclus). Od roku 1993 jsou zde pravidelně pozorovány pobytové značky vydry říční (Lutra lutra).

křídlatka Spp.

křídlatka Spp.

užovka obojková

užovka obojková

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 33.092’, E 18° 22.9’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz