Základní informace

Toto území bylo vyhlášeno přírodní památkou v roce 1990. Přírodní památku Profil Morávky tvoří neupravené koryto řeky Morávky s nepravidelným profilem břehu, který na různých místech odkrývá podloží. Řeka Morávka v těchto místech protéká přes skalní prahy, které tvoří peřeje. Tok řeky je lemován lesem, který v několika lokalitách připomíná charakter lužního lesa.

Neživá příroda

Koryto řeky i její opuštěná ramena jsou zahloubena až na výchozy skalního podloží do fluviálních štěrkových akumulací náplavového kužele. Povodněmi v devadesátých letech 20. století bylo koryto v úseku chráněného území značně vymyto a zvětšila se plocha obnaženého skalního podkladu.

Živá příroda

Lesy lemující tok nejsou lužními lesy v pravém slova smyslu, neboť vodní tok je zahlouben 3 – 7 m oproti říční terase. Většinou však byly lesy přeměny na stejnověké listnaté porosty, ve kterých převládá lípa malolistá (Tilia cordata) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Zajímavá je populace olše šedé (Alnus incana), která sestupuje podél toku z vyšších vegetačních stupňů, a dnes již mizejícího jilmu vazu (Ulmus laevis). Na nezarostlých štěrkových náplavech Morávky lze najít vzácné druhy bezobratlých – pavouka Arctosa cinerea, marši Tetrix tuerki a saranče Sphingonotus coerulans. V samotném toku žije kromě běžných druhů ryb pstruhového pásma také ohrožená střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Podél řeky hnízdí v hojném počtu pisík obecný (Actitis hypoleucos).

jilm vaz

jilm vaz

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 40.146’, E 18° 23.473’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz