Základní informace

Lesní porost blízký přirozené skladbě smíšených lesů Těšínské pahorkatiny – formace lipových habřin s chráněnými druhy rostlin. Lokalita byla vyhlášena jako přírodní rezervace v r. 1990.

Neživá příroda

Rezervace leží nad nivou řeky Olše, na západních svazích protáhlého hřbetu budovaného těšínskými vápenci (z přelomu jury a křídy). Místy je nalezneme ve výchozech v opuštěných lomech.

Živá příroda

Původní dubové bučiny byly v 18. stolení zasaženy těžbou vápence a těžbou buku na palivo pro blízké železárny. V současnosti převládají v celém komplexu přírodní rezervace lipové habřiny Tilio-Carpinetum s dominujícím habrem obecným (Carpinus betulus), přimíšenou lípou malolistou (Tilia cordata) a velkolistou (Tilia platyphyllos), vzácněji s javorem babykou (Acer campestre) a klenem (Acer pseudoplatanus). Keřové patro tvoří líska obecná (Corylus avellana), svída krvavá (Cornus sanguinea), krušina olšová (Frangula alnus), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) a bez černý (Sambucus nigra). Na zásaditém podloží se vyvinulo bylinné patro, které je zejména v jarním období souvisle zapojeno. Zpestřuje ho řada vzácných a chráněných druhů, např. okrotice bílá (Cephalanthera damasonicum) a lilie zlatohlávek (Lilium martagon), dále jaterník podléška (Hepatica nobilis), áron karpatský (Arum alpinum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), česnek medvědí (Alium ursinum) a dymnivka dutá (Corydalis cava). V lesních porostech byly pozorovány více než čtyři desítky druhů ptáků. Hnízdí tu mimo jiné lejsek šedý (Muscicapa striata) a sluka lesní (Scolopax rusticola).

česne

česnek medvědí

lilie zlatohlavá

lilie zlatohlavá

javor babyka

javor babyka

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 43.028’, E 18° 37.807’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz