Základní informace

Jedná se o opuštěný břidlicový důl se třemi patry štol, který je nyní významným zimovištěm netopýrů. Jako přírodní památka byla tato lokalita vyhlášena v roce 1989 na rozloze 3,58 ha.

Předmět ochrany

Důl se třemi patry štol v prostoru břidlicové haldy je významným zimovištěm netopýrů, lokalita je sledována od roku 1976. Jako významné zimoviště netopýra černého (Barbastella barbastellus) byl Černý důl zařazen mezi EVL.

Živá příroda

Opuštěný důl na pokrývačské břidlice se nachází v rozsáhlém lesním komplexu s převážně změněnou porostní skladbou. Převládá smrk ztepilý (Picea abies), doprovázený borovicí lesní (Pinus sylvestris), modřínem opadavým (Larix decidua) a břízou bělokorou (Betula pendula). Ve štolách masově zimuje netopýr černý (Barbastella barbastellus), kterého zde bývá až 1000 exemplářů. Dále byli pozorováni netopýři velký (Myotis myotis), severní (Eptesicus nilssonii), ušatý (Plecotus auritus), večerní (Eptesicus serotinus), vodní (Myotis daubentonii), vousatý (Myotis mystacinus) a netopýr brvitý (Myotis emarginatus). Dobývání břidlice bylo ukončeno před rokem 1945 a v roce 1978 byla vstupní šachta zasypána rumištním odpadem. Stálým a největším ohrožením netopýrů je neukázněné chování návštěvníků lokality – rozdělávání ohňů, poškozování oplocení a zábran ke vstupu do štol. Proto byla zřízena pravidelná strážní služba. Při obnově porostu bude měněna druhová skladba dřevin ve prospěch buku a jedle.

Černý důl 1

Černý důl 1

Černý důl 2

Černý důl 2

Černý důl 3

Černý důl 3

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 47.838’, E 17° 41.694’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz