Základní informace

Přírodní památku tvoří meandrující koryto řeky Odry. Průtoky horního úseku řeky Odry se vyznačují silnou rozkolísaností a častým výskytem povodní, při kterých dochází k pravidelnému zaplavování území a k intenzívním změnám v trase a charakteru koryta, např. k jeho náhlému překládání. Jako přírodní památka byla tato oblast vyhlášena v roce 1996 na rozloze 126,36 ha.

Předmět ochrany

Zachovalý úsek meandrujícího toku řeky Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín v délce cca 7 km, na něj navazující přirozené lužní porosty, stálé i periodické vodní plochy, včetně řady vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na tyto biotopy.

Živá příroda

Ve stojatých vodách podél Odry a v protrženém meandru žije ryba hořavka duhová (Rhodeus sericeus), která se zde rozmnožuje díky silné populaci škeble říční. Na náplavech hnízdí kulík říční (Charadrius dubius) a pisík obecný (Actitis hypoleucos). Ve svislých stěnách si hloubí hnízdní nory ledňáček obecný (Alcedo atthis) a břehule obecná (Riparia riparia). Na území hnízdí orel mořský (Haliaeetus albicilla). Ze savců zde můžeme narazit na netopýra velkého (Myotis myotis), bobra evropského (Castor fiber) a vydru říční (Lutra lutra). V území byl zjištěn výskyt řady chráněných a regionálně významných druhů rostlin, např. kotvice plovoucí (Trapa natans), leknínu bělostného (Nymphaea candida), řečanky menší (Najas minor), sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis) a starčku poříčního (Senecio sarracenicus).

Castor fiber

Castor fiber

Trapa natans

Trapa natans

Galanthus nivalis

Galanthus nivalis

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 56.107’, E 18° 21.136’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz