Základní informace

Jedná se o terasovitě zahloubenou těžební jámu opuštěného hliniště v průměru 4 m hlubokého, s příkrými svahy, které ji ze tří stran ohraničují, na dně s několika vodními plochami. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1989, nyní se nachází na rozloze 4,39 ha.

Předmět ochrany

Vodní plochy v terasovitě zahloubené jámě opuštěného hliniště, osídlené chráněnými druhy obojživelníků a plazů. Probíhá zde spontánní sukcesní vývoj vegetace.

Živá příroda

Členité území zahrnuje různá sukcesní stadia vegetace v bývalém hliništi. Po ukončení těžby cihlářských hlín v padesátých letech minulého století se zde uchytily tzv. pionýrské dřeviny – bříza bělokorá (Betula pendula) a topol osika (Populus tremula), ve vlhčích částech olše lepkavá (Alnus glutinosa) a vrba jíva (Salix caprea). Mírné zastínění vytváří podmínky pro některé vzácné druhy, např. vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a lilii zlatohlávek (Lilium martagon). V bezprostřední blízkosti vodních ploch roste kosatec žlutý (Iris pseudacorus), na loučkách pravidelně kvete prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza longebracteata) a okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). Území je využíváno jako modelový objekt Střediska ekologické výchovy v Krnově. Díky hojnému výskytu čolka velkého (Triturus cristatus) byla lokalita zařazena mezi evropsky významné lokality.

Platanthera bifolia

Platanthera bifolia

Iris pseudacorus

Iris pseudacorus

Dactylorhiza longebracteata

Dactylorhiza longebracteata

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 6.532’, E 17° 41.649’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz