Základní informace

Jedná se o terasovitě zahloubenou těžební jámu opuštěného hliniště v průměru 4 m hlubokého, s příkrými svahy, které ji ze tří stran ohraničují, na dně s několika vodními plochami.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je čolek velký (Triturus cristatus), který je ohrožen především mizením vhodných biotopů v důsledku změn vodního režimu v krajině, jako jsou: odvodňování luk a lesů, regulace potoků a zatrubňování drobných vodotečí, proměna luk v pole, meliorace, chemizace v zemědělství a podobné zásahy. V neposlední řadě přistupují faktory jako automobilismus, likvidace menších vodních ploch v krajině (zavážení komunálním odpadem, rekultivace apod.), nešetrné rybářské obhospodařování rybníků (vysoké rybí osádky) a zarybňování jezírek v lomech a pískovnách. Zhoršená kvalita vody je další příčinou snížení četnosti nebo úplného zániku populací tohoto druhu. Obecně lze shrnout, že čolci trpí zánikem biotopů a zásahem do biotopů.

Obojživelníci a plazi

Lokalita Staré Hliniště poskytuje mimořádně vhodné podmínky pro život mnoha obojživelníků a plazů. Najdeme zde např. čolka obecného (Triturus vulgaris), čolka velkého (Triturus cristatus) a čolka horského (Triturus alpestris), ropuchu zelenou (Bufo viridis) a ropuchu obecnou (Bufo bufo), kuňku žlutobřichou (Bombina variegata) a kuňku obecnou (Bombina bombina), rosničku zelenou (Hyla arborea), užovku obojkovou (Natrix natrix), zmiji obecnou (Vipera berus) a ještěrku obecnou (Lacerta agilis).

Triturus cristatus

Triturus cristatus

Natrix natrix

Natrix natrix

Staré hliniště

Staré hliniště

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 6.532’, E 17° 41.614’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz