Základní informace

Téměř celou plochu přírodní památky pokrývají porosty lužního lesa. Přirozená druhová skladba byla na několika místech narušena výsadbami nepůvodních druhů, např. dubu červeného (Quercus rubra). Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1989, nyní se nachází na rozloze 4,59 ha.

Předmět ochrany

Téměř přirozený porost lužního lesa na výrazné říční terase s výskytem chráněných rostlin a živočichů.

Živá příroda

Významná a v okrese ojedinělá je hojná populace sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis), vzácně se objevuje bledule jarní (Leucojum vernum). V bylinném patře jsou přimíšeny karpatské druhy jako je zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). Z hlediska ochrany lesních porostů je důležitý keřový plášť na okraji, v němž dominuje trnka obecná (Prunus spinosa). Na suché pastvině roste teplomilná květena, ve zdejším regionu poměrně vzácná, např. vítod obecný (Polygala vulgaris), len počistivý (Linum catharticum), zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea), hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberosus), dobromysl obecná (Origanum vulgare) a česnek viniční (Allium vineale). Porosty keřů jsou významné pro ptáky, především pěvce, kterých je zde 40 druhů. Hnízdí zde např. žluva hajní (Oriolus oriolus), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a lejsek šedý (Muscicapa striata). Z lesních porostů jsou postupně odstraňovány jilmy, které byly napadeny grafiózou, a zejména nepůvodní duby červené. Louky na svahu jsou pravidelně koseny.

Origanum vulgare

Origanum vulgare

Lanius collurio

Lanius collurio

Věřňovice

Věřňovice

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 56.051’, E 18° 24.965’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz