PP Malé laguny leží stejně jako Žebračka v údolní nivě řeky Bečvy v nadmořské výšce 210 m, podloží je tvořené štěrkopísky pleistocénního až holocénního stáří, které jsou překryty povodňovými hlínami. Reliéf je dotčen těžbou probíhající v minulosti. Vodní režim je ovlivněn především režimem řeky Bečvy, která byla od počátku minulého století výrazně regulována, koryto bylo napřímeno, hladina vody v korytě je zaklesnutá ve vlastních náplavech. Z botanického hlediska lze v zájmovém území lagun vymezit tři základní biotopy – vodní plochy a jejich litorály, druhotné lesní porosty a plochy zarůstající náletem dřevin a ruderální vegetací. Druhotný lesní porost se vyvíjí z náletů dřevin. Dominuje zde topol bílý (Populus alba), topol osika (Populus tremula), bříza bělokorá (Betula pendula), vrba košíkářská (Salix viminalis), vrba bílá (Salix alba) a olše lepkavá (Alnus glutinosa). Hojný je výskyt hub (kozák topolový (Leccinum duriusculum), čirůvka topolová (Tricholoma populinum) , aj…). Výskyt zákonem zvláště chráněných druhů rostlin nebyl na lokalitě potvrzen. Z fauny jsou zajímavé populace vodních měkkýšů např. škeble říční (Anodonta anatina), velevrub malířský (Unio pictorum), přes 20 druhů vážek a běžné druhy našich žab. Z ptáků bylo v území zjištěno hnízdění např. u slípky zelenonohé (Gallinula chloropus), strakapouda malého (Dendrocopos minor), žluvy hajní (Oriolus oriolus), rákosníka zpěvného (Acrocephalus palustris),, lejska šedého (Muscicapa striata) a mlynaříka dlouhoocasého (Aegithalos caudatus). Území je zajímavé současným procesem zazemňování. V okolí vede naučná stezka a studijní plocha pro BIOS a ORNIS. Katastrální území: Přerov I – město Výměra: 2,91 ha Nadmořská výška: 210 m Vyhlášeno: 2008

Přírodní památka Malé laguny

Přírodní památka Malé laguny

Přírodní památka Malé laguny – informační panel

Přírodní památka Malé laguny – informační panel

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 27.554’, E 17° 27.998’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://