Rozsáhlý lesní komplex v intenzivně zemědělsky využívané krajině. Druhově bohatá společenstva nížinných listnatých lesů v nivě řeky Moravy, typická pro stanoviště ovlivněná vysokou hladinou podzemní vody, jsou kombinací tvrdého luhu s lipovými a březovými doubravami a olšinami s bohatou flórou a faunou. Podloží tvoří kvartérní štěrkopískové náplavy řeky Moravy, které jsou překryty mocnou vrstvou povodňových hlín. Lesní komplex Království u Grygova je historickým majetkem města Olomouce. První dochované záznamy o nabytí lesního majetku jsou kolem roku 1267, kdy král Přemysl Otakar II. daroval městu pozemky s lesem u Grygova (odtud pochází název lesa Království), další lesy město získalo darem od krále Václava III. roku 1306. Roku 1352 město Olomouc získalo většinu lesů v katastrálním území Grygov výměnou za vesnici Majetín a doplatek 30 hřiven stříbra. Vysoká spotřeba otopového dřeva v minulosti se projevovala intenzivním pařezinovým hospodařením, které silně ovlivnilo druhovou i věkovou strukturu stromového patra. Převedení nízkého resp. středního lesa na vysoký a změna výběrové těžby na plošnou má za následek vznik stejnověkých monokultur a v horším případě maloplošných porostů jehličnatých nebo nepůvodních listnatých dřevin. V blízkosti lokality probíhá těžba štěrkopísků. Tvrdé luhy s výskytem řady diagnostických druhů, vysokou druhovou diverzitou a s vyvinutou strukturou porostních pater se nachází převážně v severovýchodní a západní části lesního komplexu. V těchto partiích lesa království převažuje dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata), jilm vaz (Ulmus laevis), jasan habrolistý, topol černý (Populus nigra), javor babyka (Acer campestre) a třešeň ptačí (Prunus avium). V jarním období se bylinné patro vyznačuje bohatým jarním aspektem, kdy v podrostu převládají sasanka hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), dymnivka dutá (Corydalis cava), křivatec žlutý (Gagea lutea), prvosenka vyšší (Primula elatior) , kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa) a hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), později dominuje česnek medvědí. Zajímavostí je památný strom „Královský dub“, který roste nedaleko železniční trati. Je starý 460 let. Do roku 1993 zde existovala samostatná bažantnice. Katastrální území: Grygov Výměra. 309,47 ha Nadmořská výška: 203—205 m Vyhlášeno: 1995

Přírodní rezervace Království

Přírodní rezervace Království

Přírodní rezervace Království – informační tabule

Přírodní rezervace Království – informační tabule

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 31.493’, E 17° 18.429’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://